banerNutwNew

Na początku był...pomysł

Z pierwszym pomysłem powołania UTW w Nowej Soli wystąpiła Ludmiła Rudziakowicz jeszcze w 2004r, pisał o tym dwukrotnie Tygodnik "KRĄG". Z uwagi na wyjazd z Nowej Soli - pomysł ten nie został zrealizowany.

Próbę założenia UTW podjął także Albin Markowski, jednakże nie znalazł chętnych do realizacji tego zadania.

Dwa lata później z propozycją utworzenia w Nowej Soli Uniwersytetu Trzeciego Wieku wystąpiła Zefiryna Kulczewska. Wspólnie z Andrzejem Wichmanem - ówczesnym Przewodniczącym Związku Emerytów i Rencistów, uzyskali akceptację i przychylność, dla tworzenia takiej placówki, od Pana Prezydenta miasta Wadima Tyszkiewicza.

Od pomysłu do realizacji, jakże daleka droga. Już tyle osób miało kilka lat wcześniej pomysł na utworzenie w Nowej Soli UTW, ale nie było osób, które podejmą trud sfinalizowania tego zamiaru. Czy tym razem znajdzie się ktoś, kto podejmie się tego zadania? Czy powstanie grupa zapaleńców, pełnych entuzjazmu i pasji społeczników, gotowych do zaangażowania w tak trudne zadanie?

 

Zaczęto szukać osób, które utworzą grupę inicjatywną.

Był listopad 2006r. Pierwszymi, którzy zostali zaproszeni do grupy inicjatywnej, przez Andrzeja Wichmana, byli Teresa i Eugeniusz Kamińscy. Andrzej znał ich bowiem od wielu lat z pracy zawodowej, a później z działalności społecznej na rzecz Stowarzyszenia "Wspólnota Bukowińska", gdzie Teresa Kamińska pełniła funkcję wiceprezesa w Zarządzie krajowym i jednocześnie Prezesa Oddziału w Nowej Soli., a Eugeniusz Kamiński, do niedawna pracownik Działu Inwestycji Urzędu Miejskiego, udzielał się społecznie w Klubie Ekologicznym i Stowarzyszeniu "Wspólnota Bukowińska". Dołączył jeszcze do nich Kazimierz Zieliński - były nauczyciel a obecny zaangażowany społecznik w środowisku miejskim i powiatowym oraz Ludmiła Rudziakowicz - była dyrektor Domu Kultury, najmłodsza z naszego grona, osoba bardzo komunikatywna, prężna organizacyjnie i znająca doskonale środowisko nowosolskiej kultury. Utworzyliśmy grupę inicjatywną i wspólnie budowaliśmy przyszłą wizję naszego uniwersytetu spotykając się w świetlicy Związku Emerytów i Rencistów w Nowej Soli przy ul. Parafialnej, gdzie dzięki Andrzejowi Wichmanowi znaleźliśmy pierwszą naszą "przystań". Czuliśmy nieodpartą potrzebę służenia innym swoja wiedzą zaangażowaniem i pasją życia.

 

Grupa założycieli

W dniu 28 listopada 2006r odbyło się pierwsze zebranie informacyjne z udziałem 21 osób, zaproszonych przez Andrzeja Wichmana ze Zw. Emerytów i Rencistów, z Klubu Nauczycielskiego i Koła Sybiraków, z którymi Zw. Em. i R od dawna współpracował. Zawiązała się grupa założycieli - entuzjastów powołania Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którym przedstawiono roboczy statut UTW, przygotowanym przez T i E Kamińskich. Uznano, że z roboczym projektem statutu obecni zapoznają się dokładniej w domu i przedłożą ewentualne uwagi na następnym spotkaniu grupy. Przedstawiono także logo Uniwersytetu wg. projektu Teresy i Eugeniusza Kamińskich - zawierający trzy jesienne liście (klon-dąb-klon) na złoto-żółtym tle w otoku z napisem: NOWOSOLSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU. Wymienione logo zostało przyjęte bardzo przychylnie i wprowadzone do statutu NUTW.

 

Zapraszamy gości z Zielonogórskiego UTW i przyszłych studentów

W dniu 7 grudnia 2006r. na zaproszenie Z. Kulczewskiej i A. Wichmana, przybyła do siedziby Zw. Em. I Rencistów delegacja z Zarządu Zielonogórskiego UTW na czele z Panią Prezes mgr Zofią Banaszak. Odbyło się pierwsze otwarte spotkanie z przyszłymi studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Frekwencja uczestników przerosła nasze najśmielsze oczekiwania, świetlica z trudem mieściła wszystkich chętnych, donoszono krzesła, a ludzie i tak stali jeszcze w korytarzu. Stwierdzono, że na spotkaniu było około 120 osób. Zaskoczony był nawet Prezydent Miasta Wadim Tyszkiewicz, kiedy z trudem przeciskał się do stołu prezydialnego. Pani Zofia Banaszak , przepięknie opowiedziała o działalności swojego, działającego już 15-ty rok Uniwersytetu, mówiła o celach i zadaniach UTW, zachęcała wszystkich do korzystania z możliwości ustawicznej edukacji i pasji bycia czynnym i radosnym w złotej jesieni życia. Zauroczeni Jej charyzmatyczną osobowością jesteśmy pełni podziwu dla dokonań ZUTW, cieszymy się, że możemy korzystać z cennych wskazówek i udzielanych nam rad, że Pani Zosia Banaszak jest chętną do współpracy na nami. Chcemy iść w ślady ZUTW i przynajmniej w jakiejś części, podążyć wytyczoną przez Zosię Banaszak drogą sukcesów i pozytywnego wizerunku UTW. Wierzymy, że nam się to uda, bo mamy ogromnego sprzymierzeńca w osobie Prezydenta Miasta Wadima Tyszkiewicza, który nam to publicznie na spotkaniu obiecuje.

 

Przygotowania do rejestracji UTW

Przed nami ogrom pracy, jak pokonać barierę zawiłych przepisów administracyjnych i prawnych związanych z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym? Nie mamy wśród naszego grona prawnika, który nas ukierunkuje, wskazując kolejność i sposób przygotowania dokumentów. Teresa Kamińska uparcie przegląda strony innych UTW w Internecie, tylko suche fakty i opisy działalności, ale brak wskazówek jakie dokumenty przygotować do założenia UTW? - nie napełnia to optymizmem. W Głogowskim UTW od momentu założenia uniwersytetu do rejestracji w Sądzie upłynęło, aż osiem miesięcy, ale my w Nowej Soli, nie będziemy tak długo czekać, uparcie twierdzi Teresa, musimy udowodnić, że można to zrobić w krótszym terminie.

Za nami święta, jest już nowy 2007r . Ludmiła Rudziakowicz i Teresa Kamińska godzinami omawiają statut, precyzują sformułowania poszczególnych paragrafów, by przedstawić go w ostatecznej wersji na kolejnym spotkaniu całej grupy założycielskiej. Teresa Kamińska przygotowuje różne regulaminy, z wielką determinacją, wytrwałością i zaparciem postanawia przygotować niezbędną dokumentację. Poświęca temu całą swoją energię i wiele nieprzespanych nocy - ślęcząc przy komputerze i przygotowując materiały do rejestracji. Cała grupa inicjatywna spotyka się bardzo często, dyskutując nad kolejno przygotowanymi dokumentami.

 

Drugie zebranie grupy założycielskiej

W dniu 10 stycznia 2007r. w siedzibie Związku Emerytów i Rencistów, przy ul. Parafialnej 4 , odbyło się kolejne Zebranie Założycielskie, na którym podjęto bardzo ważne (potrzebne do rejestracji w sądzie ), uchwały dotyczące:

1. Powołania STOWARZYSZENIA o nazwie Nowosolski Uniwersytet Trzeciego Wieku (skrót NUTW) z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 8 w Nowej Soli przy ul Matejki 29;

2. Zatwierdzono Statut oraz Regulamin NUTW;

3. Zgodnie ze Statutem wybrano Zarząd NUTW;

Poszczególnym członkom Zarządu powierzono następujące funkcje:

Ludmiła Rudziakowicz - prezes

Andrzej Wichman - wiceprezes

Zefiryna Kulczewska - II woceprezes

Jadwiga Barańczak - sekretarz

Teresa Kamińska - skarbnik

 

Członkami zostali: Urszula Wardęga , Ludwika Eisler, Kazimierz Zieliński i Józef Herzog.

Podjęto uchwałę o powołaniu trzy osobowej Komisji Rewizyjnej , której przewodniczącym został Henryk Wilczyński, Za-cą Przew. Marianna Grzegorska i Sekretarzem Barbara Maj.

Mamy już Zarząd, pierwsze gratulacje, ale i pierwsze obawy, czy wszyscy wytrwamy w tak ciężkiej i odpowiedzialnej pracy społecznej. Czy wszyscy są na to przygotowani? Czy utworzymy zgrany zespół ludzi ambitnych, pracowitych i pełnych inicjatywy. Czy wystarczy nam sił by wytrwać? Czy wykażemy się dostateczną inicjatywą i pomysłami, by sprostać oczekiwaniom naszych studentów? Wierzymy, że tak, bo mamy w sobie tyle zapału oraz tyle już jasno sprecyzowanych zamierzeń i zadań. "Do wytrwałych świat należy" powiedziała optymistycznie Prezes - Ludmiła Rudziakowicz - zatem do działania szacowny Zarządzie!

 

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym

Zgodnie z przepisami, mamy tylko 7 dni, od momentu powołania Zarządu, na zarejestrowanie naszego Uniwersytetu w Sądzie. Teresa Kamińska nadal z wielką determinacją przygotowuje dalszą niezbędną dokumentację, ściąga ze strony internetowej KRS wzory druków potrzebnych do rejestracji, precyzyjnie je wypełnia , drukuje i przygotowuje do podpisu. Za pięć dni jest już wszystko gotowe, z plikiem przygotowanych załączników, jak niżej jedziemy do Zielonej Góry w składzie osobowym: prezes - Ludmiła Rudziakowicz, skarbnik - Teresa Kamińska i niezawodny Eugeniusz Kamiński - wiozący nas (gratis) samochodem. Zostajemy miło przyjęte przez Kierownika Wydziału, który bardzo dokładnie analizuje przedłożone dokumenty, a w szczególności statut. Zwraca nam uwagę, że w statucie nie możemy mieć sformułowania, że jesteśmy stowarzyszeniem o statusie pożytku publicznego, gdyż, aby taki otrzymać należy się najpierw wykazać roczną działalnością i niestety oddaje nam statut do poprawienia w tym punkcie. Kiedy w kolejnym dniu jesteśmy z poprawionym statutem okazuje się, że podpisy grupy inicjatywnej muszą być na każdej stronie wszystkich formularzy (poprzednio tego nie zauważył). Jedziemy do Sądu po raz trzeci, niezawodny nasz Eugeniusz Kamiński cierpliwie nas wozi ciągle gratis, w ramach wolontariatu. Tym razem dokumenty zostają przyjęte. Jest 18 stycznia 2007r. Jesteśmy bardzo szczęśliwe i dumne z tego, że nasz wysiłek nie poszedł na marne. Zostałyśmy nawet pochwalone przez Kierownika Wydziału za dobre przygotowanie dokumentów, gdyż inni mają z tym znacznie większe problemy. Teraz Sąd ma 2 tygodnie na rozpatrzenie wniosku, kolejne 2 tygodnie ma Starostwo Powiatowe w Nowej Soli na zatwierdzenie. Więc musimy czekać cierpliwie około miesiąca na dokonanie wpisu do Rejestru Sądowego. I oto wielka radość i pełna satysfakcja.

Nowosolski Uniwersytet Trzeciego Wieku zarejestrowany zostaje w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274854 dnia 21.02.2007 r.

 

Przyjmujemy zapisy na semestr "zerowy"

Informujemy, na łamach prasy lokalnej w Tygodniku KRĄG, że uruchomiono tymczasowy Punkt informacyjny - NUTW w siedzibie Związku Emerytów i Rencistów Nowej Soli przy ul. Parafialnej 4. Dyżury: wtorek, środa, piątek od godziny: 11.00-13.00 pełnić będą wyznaczone osoby z Zarządu NUTW. Przyjmowane są zapisy na Uniwersytet Trzeciego Wieku. Osoby zainteresowane - otrzymują pełną informacje na temat struktury organizacyjnej NUTW oraz Deklarację członkowską do wypełnienia. Zgodnie z regulaminem każda osoba wstępująca w poczet słuchaczy NUTW zobligowana jest do dokonania jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 30zł.

 

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego odbyła się 2 marca 2007r. Na zerowy semestr NUTW zapisało się 136 słuchaczy.

JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework